Gdańskie Centrum Świadczeń

Deklaracja dostępności

Gdańskie Centrum Świadczeń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gdańskie Centrum Świadczeń.

Data publikacji strony internetowej: 2016-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików może nie być dostępnych cyfrowo,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Kulewicz, arkadiusz.kulewicz@gcs.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 326 50 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Na terenie Gdańskiego Centrum Świadczeń znajdują się łącznie 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek A

 • Budynek znajduje się blisko przystanku komunikacji miejskiej.
 • Drzwi wejściowe do budynku są jednoskrzydłowe (nie otwierają się samoistnie). Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dalsze przejście jest zabezpieczone.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz oraz pomieszczenia na parterze (w budynku nie ma windy). Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – za recepcją.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle’a ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Ciągi komunikacyjne są wolne od przeszkód, posiadają równomierne oświetlenie. Wzdłuż całego biegu schodów jest poręcz, która nie została wyposażona w nakładkę oznaczona punktowym pismem Braille’a informującą o biegu schodów.
 • Do budynku prowadzą schody. Dla osób z niepełnosprawnościami dostępna jest pochylnia. W Centrum nie ma podnośnika. Brak także pętli indukcyjnej oraz informacji głosowych.

ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek C (sala obsługi mieszkańców)

 • Budynek znajduje się blisko przystanku komunikacji miejskiej.
 • Drzwi wejściowe (dwuetapowe) do budynku są jednoskrzydłowe (nie otwierają się samoistnie).
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajlle’a ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Dla osób na wózkach dostępna jest poczekalnia oraz dwie sale obsługi wyposażone w lupę oraz powiększalnik.
 • W poczekalni znajduje się miejsce do wypełnienia dokumentów, dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Zapewniona jest możliwości skorzystania z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM).
 • Ciągi komunikacyjne posiadają równomierne oświetlenie.
 • Do budynku prowadzą schody. Dla osób z niepełnosprawnościami dostępna jest pochylnia.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

do góry