Gdańskie Centrum Świadczeń

https://bip.gcs.gda.pl/gcs/procedury-i-formularze/zapewnienie-zakwaterowania-i-w/7518,Swiadczenie-pieniezne-za-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-Ukrainy.html
23.06.2024, 07:36

Świadczenie pieniężne za zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

31.07.2024 r. to ostateczny termin na złożenie wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujacy okres zakwaterowania do 30.06.2024 r.

Po tym dniu, nie będzie możliwości ubiegania się o wypłatę świadczenia.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r.);
 2. do wniosku należy dołączyć „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania” osobno dla każdej osoby przyjętej na zakwaterowanie.

Kryteria przyznania

 1. Świadczenie przysługuje osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo domowe oraz podmiotom, którzy zapewnili na własny koszt łącznie zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
 2. Świadczenie dotyczy obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj.:
 • obywateli Ukrainy, który przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  od 24 lutego br. w związku z konfliktem zbrojnym w terytorium tego państwa;
 • obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy.
 1. Świadczenie przysługuje nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł na osobę dziennie.
 3. Wypłacane jest z dołu, czyli za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.
 4. Wniosek można składać wielokrotnie w trakcie udzielania schronienia bądź już po zakończeniu zakwaterowania obywateli Ukrainy. 
 5. Wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony z uchybieniem tego terminu pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony na okres dłuższy niż 120 dni w określonych rozporządzeniem przypadkach:
 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
 • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
 • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.
 1. Organ realizujący świadczenie może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienie. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu.
 2. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.
W sprawach nie wydaje się decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów

w formie elektronicznej, za pośrednictwem:
Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do podmiotu publicznego


osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Zespół Koordynacji Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Tryb odwoławczy

W razie sporu dotyczącego świadczenia podmiot, który złożył wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem o świadczenie przeciwko gminie właściwej do rozpoznania wniosku.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

brak

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 2. ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw;
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty;
 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty;
 5. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

 

Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Metadane

Data publikacji : 28.04.2022
Data modyfikacji : 14.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Tynkowska Z-ca Dyrektora
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony