Gdańskie Centrum Świadczeń

Weryfikacja dochodowa najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska

Nazwa procedury:

Weryfikacja dochodowa najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska

Wymagane dokumenty:

 1. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia dokumentu.

Dochód gospodarstwa domowego to: przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszony o kwoty alimentów świadczonych na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego. 

 1. Dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, w tym odpowiednio:
 • zaświadczenie o przychodzie wnioskodawcy oraz członka gospodarstwa domowego podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszonym o koszty uzyskania, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (wzór do pobrania),
 • zaświadczenie wnioskodawcy oraz członków gospodarstwa domowego o innym dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w gospodarstwie domowym lub poza gospodarstwem domowym,
 • oświadczenia o wysokości otrzymanych alimentów,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów

  lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

 • oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku z roku kalendarzowego w zależności od daty złożenia wniosku.

W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

 

Sposób złożenia deklaracji o dochodach

osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk 
(po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu –  513 902 853)


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


w formie elektronicznej, za pośrednictwem:
Portalu ePUAP – https://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do podmiotu publicznego

Ważne!
Jako adresata wniosku wysyłanego przez ePUAP należy wskazać Gdańskie Centrum Świadczeń, a nie Urząd Miejski w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna 

Gdańskie Centrum Świadczeń 
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 3. Uchwała nr XIII/264/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego;
 4. Uchwała nr XLII/1099/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego;
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 6. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Inne informacje

 1. Gdańskie Nieruchomości w terminie 30 dni od upływu 3 lat od ostatniej weryfikacji kryterium dochodu lub zawarcia umowy najmu lokalu, wzywa pisemnie najemcę do złożenia deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.
 2. W terminie 30 dni od odbioru wezwania, najemca zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości dochodów osób będących w składzie jego gospodarstwa domowego.
 3. Deklaracja dotyczy dochodów uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego najemcy za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. Oświadczenie o dochodzie składa się na wzorze deklaracji jak przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego.
 4. Najemca może zostać wezwany przez Gdańskie Centrum Świadczeń do udostępnienia dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w złożonej deklaracji.
 5. Weryfikację dochodów dokonuje pracownik Gdańskiego Centrum Świadczeń.
 6. Informacja o wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie jest przekazywana do Gdańskich Nieruchomości i stanowi podstawę ustalenia wysokości czynszu za najmowany lokal.

 

Metadane

Data publikacji : 10.01.2023
Data modyfikacji : 16.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Tynkowska
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry