Gdańskie Centrum Świadczeń

Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Nazwa procedury:

przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Sprawdź

Uwaga!
Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny i spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatku.

Wymagane dokumenty:

brak

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
 

Miejsce złożenia wniosku:

Analogicznie, jak w przypadku zasiłku rodzinnego
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
 

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.);
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497).

Inne informacje:

  1. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:
    a) matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka;
    b) w kwocie 95,00 zł miesięcznie;
    c) na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
  2. W toku postępowania organ ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:

brak

Metadane

Data publikacji : 01.07.2016
Data modyfikacji : 08.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry