Gdańskie Centrum Świadczeń

Przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

Nazwa procedury:

przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

Uwaga!
Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny i spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatku

Wymagane dokumenty:

Oprócz dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 17 w procedurze przyznania zasiłku rodzinnego należy dostarczyć dodatkowo:

 1. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku:

analogicznie, jak w przypadku zasiłku rodzinnego

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką;
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.

Inne informacje:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:
  - matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka;
  - w kwocie 1000,00 zł jednorazowo na każde dziecko;
  - jeżeli wniosek o jego wypłatę złożono do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia;
  - jeżeli matka dziecka podlegała opiece medycznej nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie stosuje się do opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).
 2. Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje:
  - w przypadku nieustalonego prawa do zasiłku rodzinnego;
  - w przypadku pobrania dodatku z tytułu urodzenia się dziecka przez matkę lub ojca w innej gminie;
  - jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży.
 3. W toku postępowania organ ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:

brak

Metadane

Data publikacji : 01.07.2016
Data modyfikacji : 08.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry