Gdańskie Centrum Świadczeń

Przyznanie świadczenia rodzicielskiego

Nazwa procedury

przyznanie świadczenia rodzicielskiego

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
 2. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno - opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 3. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 4. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
 5. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego.


Jeżeli jesteś cudzoziemcem:

 • karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały lub czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • karta pobytu i decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,


Kryteria przyznania

 1. Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
 2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
 • matce albo ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia.
 1. Ojciec dziecka może wystąpić o świadczenie rodzicielskie w przypadku:
 • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • śmierci matki dziecka;
 • porzucenia dziecka przez matkę.
 1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
 • 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
 1. Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
 • porodu - w przypadku matki lub ojca dziecka;
 • objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia - w przypadku opiekuna faktycznego dziecka lub rodziny zastępczej niezawodowej;
 • przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia - w przypadku osoby przysposabiającej dziecko.
 1. W sytuacji pobierania przez osobę wnioskującą zasiłku dla bezrobotnych świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 2. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
 • co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza niezawodowa, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku rodziców dziecka lub osoby, która przysposobiła dziecko;
 • jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza niezawodowa, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • osobie ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 1. W przypadku gdy wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia, przysposobienia dziecka albo od dnia objęcia dziecka opieką, świadczenie przysługuje począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka albo od miesiąca objęcia dziecka opieką.

  Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie, nie później jednak niż w okresie na jaki przysługuje świadczenie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się od miesiąca złożenia wniosku.
 2. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.
 1. W przypadku wystąpienia jednocześnie o następujące świadczenia:
 • świadczenie rodzicielskie

lub

 • świadczenie pielęgnacyjne

lub

 • specjalny zasiłek opiekuńczy

lub

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

lub

 • zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez wnioskodawcę - także w przypadku, gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.

 1. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia rodzicielskiego osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.


Miejsce złożenia dokumentów

w formie elektronicznej, za pośrednictwem:

 

osobiście:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek C
80-152 Gdańsk

 

za pośrednictwem poczty:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

UWAGA!

W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data doręczenia wniosku do Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Świadczeń Rodzinnych nr 1-4
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Tryb odwoławczy


Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

brak

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 2. art. 127 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 3. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne;
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych;
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1481).

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Data modyfikacji : 17.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Serkowska

Opcje strony

do góry