Gdańskie Centrum Świadczeń

Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

Nazwa procedury

przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego

Wymagane dokumenty

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością

 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
  przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością:
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny – do wglądu;
 3. karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały lub czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 4. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z ukończeniem 75 roku życia

 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny – do wglądu;
 3. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

 

Tryb i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku

w formie elektronicznej, za pośrednictwem:

osobiście:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek C
80-152 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

UWAGA!

W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data doręczenia wniosku do Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Świadczeń Opiekuńczych
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 111);
 2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497).

 

Inne informacje

 1. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości dochodu w kwocie 215,84 zł miesięcznie:
 • niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do lat 16 na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu);
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się:
  • orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
  • orzeczeniem (ZUS) o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub
  • orzeczeniem (ZUS i KRUS) o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub
  • orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się:
  • orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia lub
  • orzeczeniem (ZUS) o całkowitej niezdolności do pracy, lub
  • orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej;
 • osobie, która ukończyła 75 rok życia.
 1. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
 • osobie pobierającej dodatek pielęgnacyjny np. z ZUS;
 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • gdy członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 1. Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:
 • jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po upływie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 • prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony,
 • w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Informacja na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

brak

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Data modyfikacji : 27.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Miazga
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Serkowska

Opcje strony

do góry