Gdańskie Centrum Świadczeń

https://bip.gcs.gda.pl/gcs/procedury-i-formularze/swiadczenia-opiekuncze/11251,Swiadczenie-pielegnacyjne-na-quotnowych-zasadachquot-obowiazujacych-od-1012024-r.html
22.05.2024, 08:06

Świadczenie pielęgnacyjne na "nowych zasadach" obowiązujących od 1.01.2024 r.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.,
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne - do wglądu,
 3. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

         lub

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 1. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, np. dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie oraz dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej.

Dodatkowo w przypadku cudzoziemców

 1. karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 2. karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium RP lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium RP, który uprawnia do wykonywania pracy.

Dodatkowo w przypadku pieczy zastępczej:

zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, wraz z datą umieszczenia - w przypadku gdy wnioskodawcą jest rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, 

W przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę o objęcie ubezpieczeniem:

1. społecznym:
    a) oświadczenie o posiadanych okresach ubezpieczeniowych składkowych i nieskładkowych uprawniających
        do otrzymania emerytury (druk ZUS-Rp6),
    b) wniosek o ustalenie okresu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;

2. społecznym i zdrowotnym:
    a) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej (druk ZUS-ZUA),
    b) zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS-ZCNA),
    c) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych (druk ZUS-ZZA).

Termin i sposób załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku

w formie elektronicznej, za pośrednictwem:


osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

UWAGA!
W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data doręczenia wniosku do Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Świadczeń Opiekuńczych
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 2. rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych;
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Inne informacje

1. Świadczenie pielęgnacyjne na "nowych zasadach" przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
 • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego   

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18 roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od wysokości dochodu rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne na "nowych zasadach" dopuszcza pobieranie tego świadczenia równolegle z pracą zawodową, prowadzeniem działalności gospodarczej czy pobieraniem świadczeń emerytalno-rentowych.

4. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2 988,00 zł miesięcznie. Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia, a jego wysokość podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym RP „ Monitor Polski” w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

5. W przypadku sprawowania opieki na więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego ulega podwyższeniu o 100% na drugą i każdą kolejną osobę.

Możliwość ta dotyczy wyłącznie: rodziców, innych osób, na których zgodnie z przepisami ciąży obowiązek alimentacyjny, małżonków, opiekunów faktycznych dziecka, rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

6. W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki po 1 stycznia 2024 r., osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne zachowa prawo do tego świadczenia do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon osoby wymagającej opieki.

7. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • na osobę wymagającą opiekę jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich,
 • osoba wymagająca opieki lub inna osoba sprawująca opiekę nad osobą niepełnosprawną - jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

8. Status osoby zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy nie ma wpływu na uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego.

9. Zasady ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

 • w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do świadczenia przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

  Złożenie wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia, skutkuje przyznaniem prawa do świadczenia począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
 • prawo do świadczenia ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony,
 • w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

10. O każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie pielęgnacyjne.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

brak

Świadczenie pielęgnacyjne na "nowych" zasadach

Metadane

Data publikacji : 02.01.2024
Data modyfikacji : 11.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Tynkowska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony