Gdańskie Centrum Świadczeń

Ustalenie wysokości świadczenia rekompensującego z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

Nazwa procedury

Ustalenie wysokości świadczenia rekompensującego z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych*

Wymagane dokumenty

  1. zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej potwierdzające odbycie ćwiczeń wojskowych (wydane w celu realizacji przepisu art. 119a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1459 ze zm.),
  2. zaświadczenie od pracodawcy lub naczelnika urzędu skarbowego** określające kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu z miesiąca poprzedzającego powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych, w przypadku rolników – zaświadczenie właściwego organu gminy o prowadzeniu działalności rolnej wydane na podstawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy z dnia 25 sierpnia 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 881),
  3. wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego,
  4. dokument stwierdzający tożsamość oraz miejsce zamieszkania osoby wnioskującej - do wglądu,
  5. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości świadczenia rekompensującego.


Objaśnienia:
* dotyczy ćwiczeń wojskowych trwających powyżej 24 godzin
** dotyczy żołnierzy rezerwy prowadzących własną działalność gospodarczą

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. Wypłata ustalonej należności następuje na podany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku

osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartusa 32/34
80-104 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Świadczeń Opiekuńczych
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.);
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 881).

Inne informacje

I. Komu przysługuje świadczenie rekompensujące:
1. żołnierzowi rezerwy,

2. osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy - zamieszkałej na terenie Gminy Miasta Gdańsk, która odbyła ćwiczenia wojskowe trwające powyżej 24 godzin, w wyniku czego utraciła:
    1) wynagrodzenie ze stosunku pracy,
    2) wynagrodzenie ze stosunku służbowego,
    3) dochód z prowadzonej działalności gospodarczej,
   4) dochód z prowadzonej działalności rolniczej,
które mogłaby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

II. Podstawowe zasady i warunki przyznania pomocy:

1. Okres odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierza ustala dowódca jednostki wojskowej, a następnie stwierdza to w zaświadczeniu o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych.

2. Wysokość kwot wynagrodzenia albo dochodu z działalności, w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych stwierdza:
    1) pracodawca - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby,
    2) naczelnik urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą,
    3) wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.

3. W przypadku zbiegu uprawnień do kwot, o których mowa w pkt 2, żołnierzowi przysługuje tylko jeden, bardziej korzystny rodzaj świadczenia rekompensującego.

4. Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:
    1) kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona
        przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
    2) kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy
        poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez
        liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
    3) kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
        rolnym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1892), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną
       wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na
       podstawie art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
       W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem
       we współwłasności.

5. W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty lub gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej wynikającej z podzielenia przez 21 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

6. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

7. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.


III. Termin składania wniosku:

  1. O ustalenie wysokości i wypłatę świadczenia rekompensującego można ubiegać się w terminie 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
  2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).

Informacja na temat opłat skarbowych i administracyjnych

brak
 

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Data modyfikacji : 05.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Miazga Dział Świadczeń Opiekuńczych
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry