Gdańskie Centrum Świadczeń

Przyznanie należności mieszkaniowych samotnym żołnierzom lub poborowym oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny*

Nazwa procedury

Przyznanie należności mieszkaniowych samotnym żołnierzom lub poborowym oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny*

Wymagane dokumenty

 1. wniosek żołnierza (poborowego) o przyznanie należności mieszkaniowych,
 2. dokument stwierdzający tożsamość oraz miejsce zamieszkania osoby wnioskującej – do wglądu,
 3. decyzja o uznaniu żołnierza (poborowego) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny** lub decyzja o uznaniu za żołnierza (poborowego) samotnego***,
 4. zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) tej służby,
 5. umowa najmu lokalu mieszkalnego, a także oświadczenie wynajmującego wskazujące wysokość należności uiszczanych przez żołnierza z tytułu zajmowania tego lokalu oraz określające termin i formę płatności tych należności, jeżeli postanowień tych nie zawiera umowa najmu,
 6. oświadczenie wynajmującego o jego miejscu zamieszkania i adresie lub rachunku bankowym,
 7. zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni mieszkaniowej stwierdzające, iż żołnierz (poborowy) jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty,
 8. wypis aktu notarialnego w przypadku własności lokalu lub domu, jako przedmiotu odrębnej własności żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu posiadania lokalu lub domu,
 9. oświadczenie żołnierza (poborowego), że lokal mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania,
 10. oświadczenie żołnierza, iż nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych,
 11. zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza samotnego na pobyt stały w zajmowanym lokalu mieszkalnym,
 12. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia należności mieszkaniowych.


Objaśnienia:
*dotyczy żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe trwające powyżej trzydziestu dni
** decyzja jest wydawana przez Prezydenta Miasta Gdańska na udokumentowany wniosek żołnierza (poborowego)
*** decyzja jest wydawana przez Prezydenta Miasta Gdańska na udokumentowany wniosek żołnierza (poborowego)

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku

osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Świadczeń Opiekuńczych
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

 1. art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.);
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2015 poz. 1503).

Inne informacje

I. Kto może złożyć wniosek:

 1. żołnierz (poborowy) uznany decyzją administracyjną za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny zamieszkały na terenie miasta Gdańska,
 2. żołnierz (poborowy) uznany decyzją administracyjną za żołnierza samotnego zamieszkały na terenie miasta Gdańska.

II. Podstawowe zasady i warunki przyznania pomocy:

 1. Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej , z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek pokrywa się:
  • należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
  • należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
  • bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
  • należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony,
  • bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza.
 2. Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych w:
  1. lit. a, b, c, e - jest nieoddanie lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem;
  2. lit. d - jest nieoddanie lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem , jak również zawarcie przez żołnierza samotnego umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.
 3. Należności mieszkaniowe pokrywa się za okres od dnia stawienia się żołnierza (poborowego) do zasadniczej służby wojskowej.
 4. Należności mieszkaniowych za żołnierza nie pokrywa się od następnego dnia po dniu, w którym:
  1. przestał być samotnym lub posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
  2. nastąpiła zmiana tytułu prawnego żołnierza lub poborowego do lokalu (domu) mieszkalnego, a w szczególności gdy: 
   • ustało prawo do najmu lub zajmowania lokalu (domu) mieszkalnego,
   • wyzbył się on prawa do zajmowania lub własności lokalu (domu) mieszkalnego,
   • wynajmuje on (podnajmuje) lokal (dom) mieszkalny osobom trzecim albo oddał go do bezpłatnego używania.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

brak

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Data modyfikacji : 05.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry