Gdańskie Centrum Świadczeń

Przyznanie świadczenia wychowawczego 500+

Osoby, którym przyznano 500+ w 2019 r. oraz 2020 r. będą otrzymywały świadczenie aż do 31 maja 2021 r. Osoby te mogą składać nowe wnioski od 1 lutego 2021 r.

Nazwa procedury:

przyznanie świadczenia wychowawczego

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze -do wglądu,
 3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 4. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postepowaniu sadowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 5. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawienie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Dodatkowo w przypadku cudzoziemców:

 1. karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. karta pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany, informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie można odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Miejsce złożenia wniosku:

W formie elektronicznej, za pośrednictwem:

osobiście

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek C
80-152 Gdańsk

za pośrednictwem poczty

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

WAŻNE

W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data doręczenia wniosku do Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 35).
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r.  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177);
 4. art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 35);

Kryteria przyznania:

 1. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia:
 • matce albo ojcu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo
 • opiekunowi faktycznemu , jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo dyrektorowi domu pomocy społecznej.
 1. Wysokość świadczenia: 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
 2. Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.
 3. Od 2021 roku wnioski na kolejny okres przyjmowane będą w terminach:

 

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA
I WYPŁATY ŚWIADCZENIA
luty - kwiecień* do 30 czerwca
maj do 31 lipca
czerwiec do 31 sierpnia
lipiec do 30 września
sierpień do 31 października

* w lutym i marcu można składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej

 1. W przypadku złożenia wniosku w terminie 3- miesięcy od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, świadczenie zostanie wyrównane od zaistnienia ww. zdarzenia.
  W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 2. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica lub innego opiekuna dziecka, któremu dotychczas wypłacano świadczenie, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka uzyska prawo do świadczenia, jednak nie wcześniej niż od kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ostatnia wypłata świadczenia wychowawczego.
 3. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 1. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
  Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.
 2. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.
 3. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie ustalone ostateczną decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, wypłacanych świadczeń rodzinnych, wypłacanych zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia dobry start.
 4. Kopie dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia wychowawczego uwierzytelnia organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Data modyfikacji : 28.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Więcek
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Kulewicz

Opcje strony

do góry