Gdańskie Centrum Świadczeń

Dodatek mieszkaniowy

Nazwa procedury:

dodatek mieszkaniowy

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal,
 2. osoby zamieszkujące w lokalach innych niż będące w zasobach mieszkaniowych miasta Gdańska zobowiązane są dołączyć kartę kryteriów potwierdzoną przez zarządcę lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal,
 3. wysokość opłat za lokal obowiązujących w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, np. jeśli wniosek składany jest w lipcu - wydatki z czerwca,
 4. dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu, np. kopia wypisu z księgi wieczystej lub aktu notarialnego, kopia umowy najmu, kopia decyzji o przydziale lokalu, kopia umowy podnajmu, kopia umowy użyczenia
  • w przypadku otrzymania lokalu w spadku - postanowienie o nabyciu spadku oraz masie spadkowej lub zaświadczenie ze spółdzielni lub numer księgi wieczystej,
  • w przypadku przyznania prawa do lokalu socjalnego - kopia wyroku sądu przyznającego prawo do lokalu,
  • w przypadku przyznania prawa do lokalu zamiennego – dokument potwierdzający przyznanie prawa do lokalu zamiennego,
  • w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych – dokument potwierdzający własność.
 5. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie - do wglądu,
 6. w przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie dokumentu lub oświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenia technicznego domu,
 7. wnioskodawcy, u których w lokalu mieszkalnym występuje brak: centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody lub w budynku, w któym znajduje się lokal mieszkalny - brak jest instalacji gazowej, zobowiązani są złożyć oświadczenie o sposobie wypłaty ryczałtu na zakup opału.
 8. deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. Dochód gospodarstwa domowego to: przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszony o kwoty alimentów świadczonych na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego. 
 9. dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, w tym odpowiednio:
 • zaświadczenie o przychodzie wnioskodawcy oraz członka gospodarstwa domowego podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszonym o koszty uzyskania, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (wzór do pobrania),
 • zaświadczenie wnioskodawcy oraz członków gospodarstwa domowego o innym dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w gospodarstwie domowym lub poza gospodarstwem domowym,
 • oświadczenia o wysokości otrzymanych alimentów,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów

   lub
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

 • na zasadach ogólnych - oświadczenie o dochodzie za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (w plikach do pobrania),
 • dotyczące osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - oświadczenie o przychodzie za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, oraz o wysokości stawki podatku (w plikach do pobrania).

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

Wyliczenie dochodu danego gospodarstwa domowego odnosi się wyłącznie do osób, które w chwili składania wniosku faktycznie na stałe zamieszkują w danym lokalu.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku

osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


w formie elektronicznej, za pośrednictwem:

Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do urzędu

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Kartusa 32/34
80-104 Gdańsk

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 2. rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Inne informacje

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego lub w domu jednorodzinnym.

Może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego:

 • najem lub podnajem lokalu mieszkalnego;
 • spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • prawo własności do samodzielnego lokalu;
 • brak tytułu prawnego - oczekiwanie na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Wysokość kryterium dochodowego ustalana jest corocznie na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy. Od 9 lutego 2024 r. wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. wynosi 7 155,48 zł.

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego liczony za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekroczyć:

 • w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku,
 • w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia.

Kryterium liczone wg. zasad wynosi od 9 lutego br. w gospodarstwie jednoosobowym – 2 862,19 , natomiast w gospodarstwie wieloosobowym – 2 146,64 zł na każdego członka gospodarstwa domowego.

Dodatek nie zostanie przyznany, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 35,78 zł.

Pojęcie "dochodu" zdefiniowano w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Dochód = przychód - koszty uzyskania przychodu - podatek należny od osób fizycznych - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenie zdrowotne - alimenty zapłacone na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu, domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza o 30% powierzchni normatywnej. W zależności od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna wynosi:

 • dla 1 osoby – powierzchnia normatywna wynosi 35 m², maksymalna powierzchnia użytkowa to 45,50 m²
 • dla 2 osób – powierzchnia normatywna wynosi 40 m², maksymalna powierzchnia użytkowa to 52 m²
 • dla 3 osób – powierzchnia normatywna wynosi 45 m², maksymalna powierzchnia użytkowa to 58,50 m²
 • dla 4 osób – powierzchnia normatywna wynosi 55 m², maksymalna powierzchnia użytkowa to 71,50 m²
 • dla 5 osób – powierzchnia normatywna wynosi 65 m², maksymalna powierzchnia użytkowa to 84,50 m²
 • dla 6 osób – powierzchnia normatywna wynosi 70 m², maksymalna powierzchnia użytkowa to 91 m²

 - jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m².

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym – ma to zastosowanie również w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie powiatowego, miejskiego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom jeżeli przebywają w instytucji zapewniającej nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie tj.:

 • domu pomocy społecznej;
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • schronisku dla nieletnich;
 • zakładzie poprawczym;
 • zakładzie karnym;
 • szkole, w tym w szkole wojskowej.

Ww. osób nie wlicza się także do gospodarstwa domowego.

Gdańskie Centrum Świadczeń może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowe oraz deklaracji o dochodach.

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może byc przeprowadzony wywiad środowiskowy.

Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie iż faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Dodatek mieszkaniowy

Metadane

Data publikacji : 18.06.2021
Data modyfikacji : 17.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arletta Wolińska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Tynkowska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry