Gdańskie Centrum Świadczeń

Dodatek mieszkaniowy

Nazwa procedury:

dodatek mieszkaniowy

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu,
 2. deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wypłaconych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (tj. zaświadczenie z zakładu pracy, odcinki lub decyzje ZUS i MOPR, zaświadczenie o wypłacanych stypendiach studenckich, zaświadczenia o dochodach uzyskiwanych z tytułu praktycznej nauki zawodu, dokumenty potwierdzające wysokość wypłacanych alimentów, zaświadczenie o zasiłku chorobowych, rehabilitacyjnym, macierzyńskim wypłaconym przez ZUS, zaświadczenie o wysokości żołdu, inne zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodu, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali). W sytuacji osiągnięcia nieudokumentowanych dochodów lub braku dochodów, oświadczenie złożone w obecności pracownika,
 4. dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu - do wglądu,
 5. wysokość opłat za lokal obowiązujących w miesiący, w którym składany jest wniosek,
 6. aktualny aneks czynszowy,
 7. dowód osobisty do wglądu,
 8. w przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie zaświadczenia organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę lub oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu,
 9. osoby zamieszkujące w lokalach innych niż będące w zasobach mieszkaniowych miasta Gdańska zobowiązane są dołączyć kartę obniżek czynszu potwierdzoną przez zarządcę lub administratora,
 10. wnioskodawcy, u których w lokalu występuje brak: centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody lub w budynku brak instalacji gazowej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o sposobie wypłaty ryczałtu na zakup opału.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku

osobiście: 

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek C
80-152 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz.U. z 2013 poz. 589).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).
   

Inne informacje

 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 2 189,04 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym 1 563,60 zł.
 2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej tj.

 

Ilość osób Określona w ustawie
powierzchnia normatywna lokalu
+30% Największa dopuszczalna
powierzchnia użytkowa lokalu
Dla 1 osoby 35m2 +30% 45,5m2
Dla 2 osób 40m2 +30% 52,0m2
Dla 3 osób 45m2 +30% 58,5m2
Dla 4 osób 55m2 +30% 71,5m2
Dla 5 osób 65m2 +30% 84,5m2
Dla 6 osób 70m2 +30% 91,0m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (dotyczy jedynie gospodarstwa wieloosobowego).

3. W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.
 
Nie przyznaje się dodatki mieszkaniowego jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. Obecnie jest to kwota 25,02 zł.
 

Informacja na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

brak

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Data modyfikacji : 02.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arletta Wolińska
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Kulewicz

Opcje strony

do góry