Gdańskie Centrum Świadczeń

Dodatek energetyczny - świadczenie zawieszone do końca 2025 r.

Wypłata dodatku energetycznego zostaje zawieszona do 31 grudnia 2025 r. 

Nazwa procedury

Dodatek energetyczny

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
 2. kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej),

Miejsce złożenia wniosku

osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie złożonego wniosku kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
 2. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Inne informacje

 1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
  odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).
 2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
 3. Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:
  1. 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
 4. Wysokość dodatku energetycznego wynosi:
  (obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązujące od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.)
  1. dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną - 13,38 zł miesięcznie;
  2. dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 18,58 zł miesięcznie;
  3. dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób - 22,30 zł miesięcznie.
 5. Dodatek energetyczny jest wypłacany w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
 6. Dodatek energetyczny wypłacany jest zgodnie z wolą wnioskodawcy:
  1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
   lub
  2. na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

DECYZJA W SPRAWIE DODATKU ENERGETYCZNEGO NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ.
PODSTAWA PRAWNA
: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 224). 

 

Metadane

Data publikacji : 01.07.2016
Data modyfikacji : 18.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arletta Wolińska Dział Pomocy Mieszkaniowej
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry