Gdańskie Centrum Świadczeń

https://bip.gcs.gda.pl/gcs/procedury-i-formularze/pomoc-materialna-dla-uc/3847,Przyznanie-zasilku-szkolnego.html
2021-06-18, 03:32

Przyznanie zasiłku szkolnego

Jednostka odpowiedzialna

przyznanie zasiłku szkolnego

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie prawa do zasiłku szkolnego,
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek szkolny - do wglądu,
 3. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek ucznia,
 4. w przypadku ubiegania się o zasiłek dla pełnoletniego ucznia dokument potwierdzający tożsamość ucznia - do wglądu oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o zasiłek szkolny w jego imieniu,
 5. dokument potwierdzający zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku oraz datę tego zdarzenia,
 6. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku szkolnego.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

 

Miejsce złożenia wniosku


osobiście
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Powstańców Warszawskicj 25, budynek C


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

 

WAŻNE

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Zespół Koordynacji Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Inne informacje

Zasiłek szkolny jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 

I. Komu przysługuje zasiłek szkolny:

zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdańsk:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

II. Kto może złożyć wniosek:

 1. rodzice ucznia,
 2. pełnoletni uczeń,
 3. dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia,
 4. pomoc może być również przyznana z urzędu – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.

III. Podstawowe zasady i warunki przyznania pomocy:

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.
 2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
 3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.
 4. Zasiłek szkolny może być przyznany maksymalnie trzy razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

IV. Termin składania wniosków:

 1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).

V. Forma pomocy i dokumentowanie wydatków:

 1. Wnioskodawca może otrzymać zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 2. Wnioskodawca otrzymujący zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego dokumentuje wykorzystane zasiłku na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających dokonane wydatki na każdorazowe żądanie organu.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

Brak opłat

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Data modyfikacji : 29.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Serkowska

Opcje strony