Gdańskie Centrum Świadczeń

https://bip.gcs.gda.pl/gcs/procedury-i-formularze/pomoc-materialna-dla-uc/3847,Przyznanie-zasilku-szkolnego.html
2023-05-30, 05:35

Przyznanie zasiłku szkolnego

Jednostka odpowiedzialna

przyznanie zasiłku szkolnego

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie prawa do zasiłku szkolnego,
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek szkolny - do wglądu,
 3. w przypadku ubiegania się o zasiłek dla pełnoletniego ucznia - upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o zasiłek szkolny w jego imieniu,
 4. dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego oraz datę tego zdarzenia,
 5. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku szkolnego.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku

osobiście
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

WAŻNE
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Zespół Koordynacji Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Inne informacje

Zasiłek szkolny jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 

I. Komu przysługuje zasiłek szkolny:

zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdańsk:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

II. Kto może złożyć wniosek:

 1. rodzice ucznia,
 2. pełnoletni uczeń,
 3. dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia,
 4. pomoc może być również przyznana z urzędu – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.

III. Podstawowe zasady i warunki przyznania pomocy:

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
 3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.
 4. Zasiłek szkolny jest przyznawany niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

IV. Termin składania wniosków:

 1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 2. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).

V. Forma pomocy i dokumentowanie wydatków:

     Wnioskodawca może otrzymać zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
     z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

Brak opłat

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Data modyfikacji : 05.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony