Gdańskie Centrum Świadczeń

Przyznanie stypendium szkolnego

Nazwa procedury

przyznanie stypendium szkolnego

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (osobno na każde dziecko),
 2. załącznik do wniosku o stypendium szkolne o dochodach (jeden na rodzinę),
 3. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium szkolne - do wglądu,
 4. w przypadku ubiegania się o stypendium dla pełnoletniego ucznia -  upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o stypendium szkolne w jego imieniu.

Dokumenty potwierdzające dochód gospodarstwa domowego ucznia

poniżej wymienione dokumenty, w tym oświadczenia powinny dotyczyć dochodów osiągniętych Z MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU niezależnie od rodzaju deklarowanego dochodu LUB z miesiąca, w którym wniosek został złożony (dotyczy wyłącznie osób, które utraciły dochód)

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu zatrudnienia lub umów o świadczenie usług,
 2. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto,
 3. kopia przekazu pocztowego poświadczającego otrzymanie emerytury, renty lub oświadczenie dot. kwoty ww. świadczenia,
 4. oświadczenie o braku zatrudnienia,
 5. oświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub
  odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub
  ugody zawartej przed mediatorem,
 7. w przypadku osób niekorzystających ze świadczeń wypłacanych przez Gdańskie Centrum Świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) – zaświadczenie organu prowadzącego postępowania egzekucyjne (komornik sądowy lub Sąd Okręgowy) o egzekucji alimentów należnych za m-c poprzedzający złożenie wniosku,
 8. oświadczenie o przekazaniu i otrzymaniu dobrowolnych alimentów,
 9. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

1. zaświadczenie z urzędu skarbowego dot. formy opodatkowania działalności gospodarczej:

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych:
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie uzyskanym w poprzednim roku kalendarzowym lub oświadczenie oraz
  • oświadczenie dot. okresu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
  • dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne

 1. zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego określający ilość hektarów przeliczeniowych,
 2. dowód opłacenia składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku).

Termin i sposób załatwienia

Termin - do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku

osobiście
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

WAŻNE!
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 2. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 3. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
 4. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 14 lipca 2021 r.
 6. Uchwała Nr LII/1294/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2022 r.
  (Dz. U. Woj. Pomorskiego z dnia 25 lipca 2022 r. poz. 2940)

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Zespół Koordynacji Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Kryteria przyznania

Stypendium szkolne jest formą pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Gdańsk:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może złożyć wniosek?

 • rodzic/-ce ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia,
 • pomoc może być również przyznana z urzędu – za zgodą rodzica ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Podstawowe zasady i warunki przyznania pomocy

 1. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku.
 2. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania np. jeżeli wniosek składany jest we wrześniu przedstawia się dochody rodziny za sierpień.
 3. W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
 4. Przy ustalaniu dochodu stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej.
 5. Do dochodu nie wlicza się:
  a) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
  b) zasiłku celowego;
  c) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  d) wartości świadczenia w naturze;
  e) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  f) świadczenia wychowawczego;
  g) rodzinnego kapitału opiekuńczego;
  h) dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna;
  i) dodatku energetycznego;
  j) dodatku osłonowego;
  k) środków przyznawnych z ramach działań podejmowanych przez organy, mające na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego.
 6. Kryterium dochodowe wynosi 600 zł na osobę w rodzinie.

Termin składania wniosków

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU KOMU PRZYSŁUGUJE
do 15 września w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu września
do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów pracownikówsłużb społecznych
do 15 lutego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).


W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego wyżej terminu – w tych przypadkach każdy wniosek należy szczegółowo uzasadnić, uprawdopodobniając, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy osoby zainteresowanej złożeniem wniosku.

Forma pomocy i dokumentowanie wydatków

 1. Wnioskodawca może otrzymać stypendium szkolne jako częściową lub całkowitą refundację kosztów udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne.
 2. Refundacja dokonywana będzie na podstawie oryginałów rachunków lub faktur dostarczonych do organu niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż do końca okresu, na który przyznano stypendium w danym roku szkolnym.
 3. Razem z dowodami zakupów należy złożyć zestawienie faktur i rachunków, które dokumentują wydatki poniesione na cele edukacyjne dla ucznia na przygotowanym przez Centrum druku (do pobrania poniżej).
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego.
 5. Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych stypendium może być udzielone także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Nienależnie pobrane stypendium szkolne

 1. Rodzice dziecka, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić Gdańskie Centrum Świadczeń, o ustaniu przyczyn, które były podstawą przyznania stypendium np. zmiana miejsca zamieszkania, zaprzestanie nauki przez ucznia, zmiana w dochodach rodziny.
 2. Stypendium wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium lub w przypadku braku możliwości udokumentowania wydatków, bądź w przypadku wykorzystania stypendium na inne cele niż edukacyjne.
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

Brak opłat

Stypendium i zasiłek szkolny

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Data modyfikacji : 05.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Tynkowska
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry