Gdańskie Centrum Świadczeń

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Nazwa procedury

przyznanie Karty Dużej Rodziny

Wymagane dokumenty 

 1.  wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 
 2.  dodatkowo:
 • ojciec i matka
  • oświadczenie, że nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci – napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz, (zał. ZKDR-03),
  • dowód osobisty lub paszport – wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL,
 • macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców) – w przypadku braku numeru PESEL
  • dowód osobisty lub paszport,
  • akt małżeństwa,
 • dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL) – akt urodzenia, dowód osobisty lub paszport,
 • dzieci powyżej 18 lat
  • dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
  • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach – napisz je samodzielnie lub wypełnij odpowiedni formularz (zał. ZKDR-01),
 • dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka (zał. ZKDR-02),
 • cudzoziemiec – dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów:
  • dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce.
 • w przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania informacji niezbędnych do ustalenia prawa do Karty, z przyczyn niezależnych od organu, wzywa się wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.

Termin i sposób załatwienia 

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.  
Przyznanie karty nie wymaga wydania decyzji. Odmowa wydania karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Miejsce złożenia wniosku 

osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń 
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Zespół ds. Karty Dużej Rodziny
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 


w formie elektronicznej, za pośrednictwem:
Platformy Empatia – Strona główna - Emp@tia (mpips.gov.pl)

 1. Wejdź na "Listę dostępnych wniosków elektronicznych" i wybierz formularz "Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny-system zniżek dla rodzin wielodzietnych-KDR".
 2. Zaloguj się profilem zaufanym. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.
 3. Wypełnij wniosek – kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.
 4. Powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach otrzymasz SMS-em.

Jeśli składasz wniosek również o Karty mobilne, członkowie rodziny na podane we wniosku adresy e-mail otrzymają:

 • linki do sklepów Google Play i App Store, by pobrać aplikację,
 • numery kart, które jednocześnie są loginami do aplikacji mobilnej mKDR,
 • jednorazowe hasła do aplikacji członkowie rodziny otrzymają SMS-em na podane we wniosku numery telefonów.
   

Jednostka odpowiedzialna 

Gdańskie Centrum Świadczeń 
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 

Podstawa prawna 

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny,
 3. Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu,
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Inne informacje 

 1. Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:
 • ojciec i matka,
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców),
 • dzieci

oraz

 •  rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
 1. Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
 2. Wniosek składa się w gminie zgodnie z miejscem zamieszkania.
 3. Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 
 4. Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać rodzice, którzy nie są pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 
 5. Okres ważności karty wynosi w przypadku:
 • rodziców – na całe ich życie,
 • dzieci – do ukończenia 18 lat,
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują – do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, 
 • dzieci niepełnosprawne – na czas obowiązywania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 1. Prawo do posiadania Karty przysługuje:
 • obywatelom polskim, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • posiadający status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obywatele Ukrainy, którzy przebywają legalnie na terenie Polski w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nie spełniają warunków określonych w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny i nie mogą otrzymać Karty Dużej Rodziny.

 1. Karta Dużej Rodziny nie przysługuje:
 • dziecku, jeżeli w chwili składania wniosku w rodzinie jest mniej niż troje dzieci spełniających warunki do przyznania KDR,
 • rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 • rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
 1. Obowiązki właściciela Karty Dużej Rodziny:
 • w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach,
 • zmiana danych zawartych w Karcie (dane osobowe np. zmiana nazwiska) wymaga wydania nowej Karty. Informacje o zmianach można przesyłać elektronicznie przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia lub osobiście w Dziale Obsługi Mieszkańców Gdańskiego Centrum Świadczeń,
 • zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą gminy, wymaga złożenia wniosku o wydanie nowej Karty na terenie gminy zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania,
 • w przypadku stwierdzenia przez GCŚ utraty uprawnień do korzystania z programu, posiadacz Karty jest obowiązany do jej niezwłocznego zwrotu. Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Gdańska.
 1. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, karta nie zostanie wydana. Pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.
 2. Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
 3. Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Jak korzystać z karty:

 1. Kartę Dużej Rodziny należy okazać w punktach lub podmiotach biorących udział w programie. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno. Miejsca, które oferujące zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".
 2. Korzyścią z posiadania Karty jest między innymi:
 • zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50% ulgi opłaty za paszport – ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci,
 • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne. 

Jeżeli ktoś z rodziny ma orzeczoną niepełnosprawność – sprawdź, czy masz prawo do większych zniżek. Aby z nich skorzystać, trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej.

 1. Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek - Wykaz partnerów KDR. Znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz informację o wysokości zniżek. 
 2. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny nie uprawnia do darmowych przejazdów komunikacją miejską w Gdańsku.

Aplikacja mobilna mKDR w mObywatelu

Każda osoba dorosła, która posiada ważny polski dowód osobisty ma możliwość wyświetlania Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel tzw. mKDR. Aplikacja pozwala również na wyświetlanie karty dziecka, ale wyłącznie, jeżeli dziecko posiada mLegitymację szkolną. 
Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR  wyłącznie w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. 

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?

 1. Upewnij się, że Twoja dotychczasowa Karta jest ważna. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny, złóż wniosek on-line lub w Gdańskim Centrum Świadczeń. Składając wniosek wskaż, czy chcesz wyłączenie Kartę w formie elektronicznej, czy wnioskujesz o obie formy (elektroniczną i tradycyjną). Ewentualne domówienie Karty tradycyjnej będzie podlegać opłacie.
  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w GCŚ, jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel. 
 2. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mObywatel z Google Play lub App Store bądź jej aktualizacja do najnowszej wersji.
 3. Uruchom aplikację mObywatel.
 4. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).
 5. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.
 6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.
 7. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?
  • Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.
  • Nie: przejdź do kolejnego punktu.

Sprawdź, czy Twoja Karta została wyświetlona prawidłowo.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych 

 • wyrobienie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne
 • duplikat karty kosztuje 15 zł
 • osoby posiadające kartę mobilną, ale które chciałyby domówić kartę plastikową (domówić drugą formę Karty) - koszt  10 zł

O terminie odbioru karty zostaną Państwo powiadomieni za pomocą wiadomości SMS.


Opłatę należy dokonać przelewem bankowym na konto Gdańskiego Centrum Świadczeń:

PEKAO II O. Gdańsk:  07 1240 6292 1111 0011 2471 4503

W tytule należy podać: „imię i nazwisko, opłata za duplikat karty lub opłata za tradycyjną formę karty”
 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Metadane

Data publikacji : 10.03.2023
Data modyfikacji : 12.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Tynkowska
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry