Gdańskie Centrum Świadczeń

Mieszkanie na start - dopłaty do czynszu

Nazwa procedury:

Mieszkanie na start - dopłaty do czynszu

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o dopłaty do czynszu (zał. nr 1),
 2. kopia umowy najmu,
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
 4. oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego najemcy (zał. nr 2),
 5. oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy (zał. nr 3),
 6. oświadczenie o braku prawa do własności lub współwłasności mieszkania lub domu (zał. nr 4),
 7.  zobowiązanie do zrzeczenia się prawa do mieszkania lokatorskiego lub rozwiązania umowy najmu (zał. nr 5);
 8. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu (zał. nr 6),
 9. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty (zał. nr 7),
 10. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec zmarłego najemcy (zał. nr 8).   
 11. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - każdego pełnoletniego członka rodziny,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
  • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;
 1. w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na przyznanie prawa do dopłat do czynszu wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne

 1. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 2. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

W przypadku cudzoziemców

 1. karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej tzw. „decyzji w sprawie dopłat” doręczanej wnioskodawcy oraz do wiadomości inwestorowi.

Miejsce złożenia wniosku

osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk (po wcześniejszym umówieniu indywidualnego terminu - 58 326 79 75)


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie dopłat nie powoduje wstrzymania wypłaty dopłat.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania;
 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw;
 3. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu;
 4. Uchwała Rady Miasta Gdańska  z dnia 30 kwietnia 2020 r. Nr XXII/584/20 w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
 5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Informacja na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

Opłata skarbowa wynosi 10 zł - zgodnie z pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1000).

Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

PEKAO II O. Gdańsk: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

W tytule należy podać: „opłata skarbowa za wydanie decyzji o dopłatach do czynszu, ul……..lokal nr….”

Inne informacje

1. Dopłaty do czynszu przysługują najemcy mieszkania, którego inwestor zawarł z gminą umowę o przystąpieniu do programu „Mieszkanie na Start”.

2. Najemca jest osobą fizyczną. W przypadku gdy najemcą są małżonkowie, wniosek o dopłaty składa jeden z małżonków. Złożenie takiego wniosku traktowane jest na równi ze złożeniem oświadczenia o upoważnieniu małżonka do złożenia wniosku. To samo dotyczy innych przypadków, w których jest więcej niż jeden najemca mieszkania.

3. Maksymalny okres pobierania dopłat do czynszu wynosi łącznie 15 lat.

4. Dopłaty do czynszu przysługują, jeżeli najemca w okresie stosowania dopłat nie jest:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem całości lub w części prawa do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • najemcą innego lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

5. Prawo do dopłat do czynszu przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

 • w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych -100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • w przypadku pozostałych gospodarstw – 100% zwiększonego o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

6. Sposób liczenia dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku o dopłatę.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok,  po upływie którego najemca składa wniosek o dopłaty,
 • od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Osiągnięty przez członków gospodarstwa domowego dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany.
W przypadku zmiany sytuacji dochodowej osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, uwzględnia się również aktualną sytuację najemcy tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie. W sytuacji uzyskania dochodu należy niezwłocznie przedłożyć zaświadczenie o wysokości dochodu netto za pierwszy miesiąc następujący po jego uzyskaniu. 

Katalog źródeł utraty dochodu:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 • utrata do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
 • wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utrata świadczenia rodzicielskiego,
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z powodu przeciwdziałania COVID-19 - przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.
 • utrata dodatku solidarnościowego przyznawanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 - przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.

Katalog źródeł uzyskania dochodu:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • uzyskanie dodatku solidarnościowego przyznawanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r.)
 1. W przypadku ustalania dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w „ Monitorze Polskim” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
 2. Raz w roku organ wypłacający dopłaty ma obowiązek weryfikować spełnienie przez najemcę kryterium dochodowego. W tym celu, w terminie nie wcześniej niż 2 miesiące i nie później niż 1 miesiąc przez rozpoczęciem kolejnych 12 miesięcy realizacji dopłat, najemca musi złożyć oświadczenie dotyczące:
 • liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 • wysokości dochodów  gospodarstwa dochodowego za odpowiedni rok kalendarzowy oraz informację o wysokości dochodów utraconych lub uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego  i miesiącu ich utraty lub uzyskania.

Przekroczenie kryterium dochodowego powoduje wstrzymanie dopłat.

 1. Sposób wyliczenia wysokości dopłaty:
  (powierzchnia normatywna lokalu x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2, obowiązujący w dniu złożenia wniosku x współczynnik 1,8%) : 12
  Powierzchnia normatywna mieszkania wynosi 20 m2 dla gospodarstwa jednoosobowego.
  Powierzchnia ulega zwiększeniu o 15 m2 dla każdej dodatkowej osoby w gospodarstwie.
 2. Dopłaty do czynszu wypłaca się w okresach miesięcznych na rachunek inwestora.

Mieszkanie na Start - dopłaty do czynszu

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 03.09.2020
Data modyfikacji : 11.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arletta Wolińska Dział Pomocy Mieszkaniowej
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry