Gdańskie Centrum Świadczeń

Pełnomocnictwo administracyjne

UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTWA

  • Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
  • Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
  • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
  • Pełnomocnik powinien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie). Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

W zależności od zakresu umocowania pełnomocnictwa dzieli się na:

  • pełnomocnictwo ogólne obejmujące umocowanie do dokonywania wszelkich czynności;
  • pełnomocnictwo szczególne do konkretnie oznaczonej czynności.

OPŁATA SKARBOWA ZA PEŁNOMOCNICTWO

Pełnomocnictwa udzielone w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń dla żołnierzy nie podlegają opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1044).

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry