Gdańskie Centrum Świadczeń

Gdański Bon Żłobkowy

Nazwa procedury:

przyznanie świadczenia pieniężnego „Gdański Bon Żłobkowy”

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „gdański bon żłobkowy”; 
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o „gdański bon żłobkowy” – do wglądu;
 3. oświadczenia odpowiednio opiekuna/-ów dziecka o rozliczeniu podatku dochodowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok szkolny, w którym ustala się prawo do świadczenia, w urzędzie skarbowym na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz zobowiązaniu się do okazania na wezwanie: 
 • kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za rok kalendarzowy, o którym mowa powyżej, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub 
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok kalendarzowy, o którym mowa powyżej lub 
 • urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) wraz z PIT za rok kalendarzowy, o którym mowa powyżej i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO;

lub 

 • oświadczenie o niedokonaniu rozliczenia podatku dochodowego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w który ustala się prawo do świadczenia z powodu nieuzyskiwania dochodów lub przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.. 
 1. kopia umowy o objęciu dziecka opieką zawartą z podmiotem niepublicznym prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo zatrudniającym dziennego opiekuna lub z dziennym opiekunem; 
 2. zaświadczenie podmiotu niepublicznego o wysokości opłaty stałej ponoszonej za pobyt dziecka;  
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:  
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia; 
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu; 
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczeń; 
 • dokument o wysokości dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia; 
 1. osoby otrzymujące świadczenia alimentacyjne / zobowiązane do ich płacenia
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną; 
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub zatwierdzoną przez sąd ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; 
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub zatwierdzonej przez sąd ugodzie zawartej przed mediatorem – oświadczenie o wysokości wypłat z tytułu alimentów osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia; 
 1. dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną pracę zarobkową opiekuna/-ów dziecka oraz oświadczenie o niekorzystaniu przez te osoby z urlopu wychowawczego; 
 2. wniosek o skreślenie dziecka z listy oczekujących na miejsce w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie na rzecz dziecka lub oświadczenie o nieubieganiu się o przyjęcie do żłobka prowadzonego przez Gdański Zespół Żłobków; 
 3. oświadczenie wnioskodawcy o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub zaświadczenie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o zwolnieniu z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych oraz zobowiązanie się do okazania na żądanie karty uodpornienia lub książeczki zdrowia;  
 4. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 
 5. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 
 6. odpis orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
 7. zobowiązanie wnioskodawcy do niezwłocznego zawiadomienia Gdańskiego Centrum Świadczeń o zmianach danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach; 
 8. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny lub jej członków. 
 9. w przypadku opiekunów nieposiadających zatrudnienia - odpowiednio
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w systemie dziennym w roku szkolnym lub akademickim właściwym dla okresu, na który przyznawane jest świadczenie – w przypadku, gdy rodzice nie są zatrudnieni z powodu kontynuowania nauki w systemie dziennym; 
 • zaświadczenie podmiotu organizującego staż lub szkolenie potwierdzające okres uczestnictwa – w przypadku udziału rodziców w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową i integrację osób bezrobotnych organizowanych przez Gdański Urząd Pracy lub przez inne podmioty; 

  lub 
 • oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osoby, które na dzień złożenia wniosku nie pozostają w zatrudnieniu i nie wykonują innej pracy zarobkowej, 
 1. w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – odpowiednio
 • prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji; 
 • odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, 
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy rodzic jest nieznany; 
 • w przypadku gdy małżonek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia lub rodzic dziecka zaginął, rodzic składający wniosek dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia, przy czym ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego małżonka lub zaginionego rodzica dziecka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie, nie uwzględnia się tego zaginionego; 
 1. w przypadku cudzoziemców – odpowiednio
 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
  12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy; 
 

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
 
W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia na nowy rok szkolny złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
 

Miejsce złożenia wniosku

osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

w formie elektronicznej, za pośrednictwem:
Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl  - udostępniliśmy dedykowany formularz (w pole szukaj wpisz: Gdański Bon Żłobkowy)


UWAGA!
W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data doręczenia wniosku do Gdańskiego Centrum Świadczeń.
 

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Wsparcia Rodziny nr 1 i 2
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gdańskie Centrum Świadczeń przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń
w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.
 

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 2. Uchwała Rady Miasta Gdańska nr IX/170/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „gdański bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska;
 3. Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXIV/650/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „gdański bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska.
 4. Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXXV/904/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „gdański bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska. 
 

Inne informacje

 1. Świadczenie pieniężne ”gdański bon żłobkowy” przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej.
 2. Świadczenie przysługuje od dnia objęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
 3. Gdański bon żłobkowy przysługuje, jeżeli:
 • oboje rodzice, opiekunowie faktyczni albo osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej albo samotnie wychowujący dziecko rodzic, opiekun faktyczny, opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej:
  • zamieszkują na terenie Gminy Miasta Gdańska;
  • są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  • dokonali rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasta Gdańska, za rok kalendarzowy poprzedzający rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia, jeżeli uzyskali dochody lub przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem;
  • nie korzystają z urlopu wychowawczego;
  • zrezygnują z ubiegania się o objęcie dziecka opieką w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków;
 • dziecko, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym, chyba że jest zwolnione z ich odbycia z powodów zdrowotnych.
 • przeciętny miesięczny dochód rodziny dziecka w przeliczeniu na osobę albo przeciętny miesięczny dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia, nie przekracza kwoty 2 800 zł; 
 • w przypadku, gdy członek rodziny legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości dochodu rodziny; 
 • została zawarta umowa o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna lub z dziennym opiekunem.
 1. Świadczenie przysługuje także opiekunom niepracującym z powodu:
 • kontynuowania nauki w systemie dziennym;
 • udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych organizowanych przez Gdański Urząd Pracy lub przez inne podmioty;
 • pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
 1. Świadczenie nie przysługuje:
 • na dziecko objęte opieką w żłobkach samorządowych prowadzonych przez Gdański Zespół Żłobków;
 • na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 • osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem.
 1. W przypadku osób niepracujących, świadczenie przysługuje z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku pod warunkiem podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w miesiącu następującym o pierwszym miesiącu, na które jest ustalane prawo do świadczenia.
 2. W przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w trakcie pobierania świadczenia, przysługuje ono do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 3. Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego rok szkolny, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. W sytuacji uzyskania dochodu należy niezwłocznie przedłożyć w organie wypłacającym świadczenie zaświadczenie o wysokości dochodu za pierwszy miesiąc następujący po jego uzyskaniu.
  Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może wymagać wszystkich dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.
 4. Wnioski o wypłatę świadczenia przyjmowane są przez cały rok szkolny, z tym że wnioski na nowy rok szkolny są przyjmowane począwszy od dnia 1 lipca. Rozpatrzenie i wypłata świadczenie wniosków złożonych w lipcu oraz sierpniu nastąpi nie później niż do dnia 30 września.
 5. Wysokość świadczenia stanowi różnicę pomiędzy ponoszoną opłatą stałą za pobyt dziecka w placówce niepublicznej, a opłatą stałą w placówce publicznej, nie więcej niż 500,00 zł miesięcznie.

  Przy wyliczeniu wysokości świadczenia przysługującej na dany rok szkolny uwzględnia się wysokość opłaty stałej dziecka w placówce publicznej ustalonej corocznie w miesiącu marcu poprzedzającym dany rok szkolny.

  W przypadku obowiązywania umowy z placówką niepubliczną przez niepełny miesiąc kalendarzowy, kwotę świadczenia ustala się dzieląc kwotę ustaloną w sposób wskazany powyżej, przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 gr w górę.
 6. Świadczenie wypłaca się w okresach miesięcznych na wskazany numer rachunku bankowego.
 7. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, zmiany wysokości opłaty stałej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba, która pobiera świadczenie, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.
 

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

brak

Gdański Bon Żłobkowy

Metadane

Data publikacji : 19.05.2020
Data modyfikacji : 17.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Tynkowska
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry