Gdańskie Centrum Świadczeń

Działania wobec dłużnika alimentacyjnego

Dłużnik alimentacyjny  jest to osoba zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w stosunku do której egzekucja okazała się bezskuteczna.

Osoba uprawniona jest to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Organ właściwy dłużnika to wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są zgodnie z zapisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. 

Rodzaje podejmowanych działań wobec dłużnika alimentacyjnego

1. Wszczęcie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego następuje w przypadku

 1. bezskutecznej egzekucji alimentów, gdy osoba uprawniona złoży wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego;
 2. przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 3. umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej.

2. Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego

Wywiad jest przeprowadzony przez organ właściwy dłużnika na podstawie złożonego wniosku lub z urzędu. Wywiad alimentacyjny ma na celu ustalenie:

 • sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
 • jego stanu zdrowia,
 • przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej.

W trakcie wywiadu odbierane jest od dłużnika oświadczenie majątkowe. Dłużnik otrzymuje jednocześnie pouczenie, że w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, informacja o powstałych a ten sposób zobowiązaniach zostanie przekazana do biura informacji gospodarczej.

3. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

 1. zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny,
 2. informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

4. Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych następuje w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny:

 1. uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego,
 2. odmówił złożenia oświadczenia majątkowego,
 3. odmówił zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
 4. bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, odmówił przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych,

5. Nie wydaje się decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w przypadku gdy przez okres ostatnich 6 miesięcy dłużnik wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

6. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

 1. składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego);
 2. po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.

7. W razie powstania zaległości w spłacie zobowiązań alimentacyjnych za okres dłuższy niż 6 miesięcy, organ właściwy dłużnika informuje dłużnika alimentacyjnego o przekazaniu do Biura Informacji Gospodarczej, informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z:

 1. należności powstałych z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 2. należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
   

Kolejność zaspokajania należności z egzekucji od dłużnika alimentacyjnego

1. W okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z kwoty uzyskanej w drodze egzekucji od dłużnika alimentacyjnego organ prowadzący postępowanie egzekucyjne zaspokaja w następującej kolejności:

  1. należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego - do całkowitego zaspokojenia,
  2. należności powstałe z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej zaliczek alimentacyjnych - do ich całkowitego zaspokojenia,
  3. należności wierzyciela alimentacyjnego - do ich całkowitego zaspokojenia,
  4. należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałe z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym - do ich całkowitego zaspokojenia.

2. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do dnia ich całkowitej spłaty.

3. Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w łącznej wysokości:

        a. 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej
            nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów,

        b. 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej
            nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów,

        c. 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej
            nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

4. Ponadto organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

Miejsce złożenia wniosku o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych

osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Należności Alimentacyjnych
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


w formie elektronicznej:
za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do urzędu

Jednostka odpowiedzialna

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Należności Alimentacyjnych
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 2. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym;
 4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Postepowanie_wobec_dluznika_alimentacyjnego.mp4

Metadane

Data publikacji : 15.06.2022
Data modyfikacji : 20.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Tynkowska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry