Gdańskie Centrum Świadczeń

Dodatek węglowy

Wnioski o dodatek węglowy można było składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Nazwa procedury

przyznanie dodatku węglowego

Wymagane dokumenty 

 1. wniosek o przyznanie świadczenia „dodatku węglowego”, 
 2. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia 

Termin i sposób załatwienia 

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.  

Miejsce złożenia wniosku 

osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń 
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń 
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 


w formie elektronicznej, za pośrednictwem:
Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do podmiotu publicznego 

Jako adresata pisma należy wskazać Gdańskie Centrum Świadczeń, a nie Urząd Miejski w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna 

Gdańskie Centrum Świadczeń 
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 

Podstawa prawna 

 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, 
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego, 
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 

Inne informacje 

 1. Dodatek węglowy ma na celu wsparcie dużej grupy gospodarstw domowych, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających z wzrostu cen na rynku energii, poprzez zapewnienie im dodatkowych środków na zakup opału. 
 2. Wysokość dodatku węglowego wynosi jednorazowo 3 000 zł dla gospodarstwa domowego. 
 3. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest: 
 • kocioł na paliwo stałe 
 • kominek 
 • koza 
 • ogrzewacz powietrza 
 • trzon kuchenny 
 • piecokuchnia 
 • kuchnia węglowa 
 • piec kaflowy na paliwo stałe 

- zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. 

 1. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB). 
 2. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 3. W sytuacji gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, na dany adres zostanie przyznany tylko jeden dodatek. W takim przypadku, kiedy wpłynie kilka wniosków z jednego adresu, dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który pierwszy złoży wniosek. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, możliwe jest przyznanie dodatku dla każdego z gospodarstw domowych zamieszkujacych w odrębnym lokalu. Przyznanie następuje w drodze decyzji administracyjnej po uprzedniej weryfikacji zamieszkiwania gospodarstw domowych w odrędnych lokalach w drodze wywiadu środowiskowego.
 5. Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpoznania. 
 6. Wniosek składa się w Gdańskim Centrum Świadczeń. 
 7. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. 
 8. Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku przesyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu bezpośrednio w Gdańskim Centrum Świadczeń. Odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymaga wydania decyzji. 
 9. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się  o dodatek węglowy zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

Świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę. 

 

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych 

Brak 
  

 

Metadane

Data publikacji : 16.08.2022
Data modyfikacji : 23.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Tynkowska
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry