Gdańskie Centrum Świadczeń

Przyznanie dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy obowiązywał w 2022 r.
W 2024 r. przywrócono możliwość ponownego skorzystania z tej formy wsparcia w zmodyfikowanej formie.

Nazwa procedury

przyznanie dodatku osłonowego

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie świadczenia „dodatku osłonowego”,
 2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
 •  oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 1. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

 1. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
 2.  umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. 

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany, informację będzie można odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Wypłata świadczenia

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Miejsce złożenia wniosku

osobiście
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34


za pośrednictwem poczty
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


w formie elektronicznej
za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do urzędu

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
 2. Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła,
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska,
 4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.,
 5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 7. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Inne informacje

 1. Celem dodatku osłonowego jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych. 
 2. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. (Wcześniej świadczenie przysługiwało za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.)
 3. Termin składania wniosku o dodatek: od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpoznania.
 4. W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym, wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.
 5. Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom:
 • jednoosobowym w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł 
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł.
 1. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
 2. Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.
  Dodatek osłonowy w 2024 r. wyniesie 50% kwot obowiązujących w 2022 r. po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółe w 2022 r.: 

 • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 zł/286 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 zł/429 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 zł/607,75 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 zł/822,25 zł*

  *Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 1. Przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego brany jest pod uwagę dochód członków gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.
 1. Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia:
 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,
  art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

w przypadku ustalania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku

 • dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,


W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 1. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się  o dodatek osłonowy zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

Brak
 

Dodatek osłonowy

Metadane

Data publikacji : 01.01.2024
Data modyfikacji : 17.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Tynkowska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Tynkowska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry