Gdańskie Centrum Świadczeń

https://bip.gcs.gda.pl/gcs/procedury-i-formularze/dodatek-elektryczny/8269,Dodatek-elektryczny.html
2023-03-21, 09:12

Dodatek elektryczny

Wnioski o dodatek elektryczny można było składać do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym dniu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Nazwa procedury

przyznanie dodatku elektrycznego

Wymagane dokumenty 

 1. wniosek o przyznanie świadczenia „dodatku elektrycznego”, 
 2. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia 

Termin i sposób załatwienia 

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.  

Miejsce złożenia wniosku 

osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń 
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń 
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 


w formie elektronicznej, za pośrednictwem:
Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do podmiotu publicznego

Jako adresta pisma należy wskazać Gdańskie Centrum Świadczeń, a nie Urząd Miejski w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna 

Gdańskie Centrum Świadczeń 
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 

Podstawa prawna 

 1. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, 
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Inne informacje 

 1. Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną. 
 2. Wysokość dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo:
 • 1 000 zł lub
 • 1 500 zł w przypadku, gdy w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. gospodarstwo zużyło energii elektrycznej więcej niż 5 MWh.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh do wniosku dołączyć należy rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym (faktury) potwierdzające zwiększone zużycie energii elektrycznej w 2021 r.

 1. Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku źródeł zgłaszanych lub wpisanych po raz pierwszy (art. 27 g ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 2. Wniosek składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpoznania. 

Ważne!!

Wypłata dodatku elektrycznego następuje do 31 marca 2023 r.
 

 1. Wniosek składa się w Gdańskim Centrum Świadczeń. 
 2. W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstwa domowych zamieszkujących pod tym samym adresem.

Jeżeli zostało złożonych więcej niż jeden wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych mających ten sam adres zamieszkania, dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Jedna osoba może wchodzić w skład wyłącznie jednego gospodarstwa domowego.

 1. Celem weryfikacji wątpliwości dotyczących składu gospodarstwa domowego wnioskodawcy, organ rozpatrujący wnioski może przeprowadzić wywiad środowiskowy. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.
 2. Dodatek elektryczny nie przysługuje:
 • gdy gospodarstwo domowe wykorzystuje energię elektryczną pochodzącą z mikroinstalacji (art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii)
 • gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę. 
 • gospodarstwom domowym, które uzyskały prawo do dodatku węglowego lub dodatek na inne źródła ciepła (drewno kawałkowe, pelet, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy).
 1. Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku przesyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu bezpośrednio w Gdańskim Centrum Świadczeń. Odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymaga wydania decyzji. 
 2. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się  o dodatek elektryczny zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych 

Brak 

 

Metadane

Data publikacji : 20.10.2022
Data modyfikacji : 28.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Tynkowska
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Kulewicz

Opcje strony