Gdańskie Centrum Świadczeń

https://bip.gcs.gda.pl/gcs/procedury-i-formularze/dodatek-do-innych-zrodel-ciepl/8157,Dodatek-do-innych-zrodel-ciepla-niz-wegiel.html
2023-03-21, 08:16

Dodatek do innych źródeł ciepła niż węgiel

Wnioski o dodatek do innych źródeł ciepła można było składać 
do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu zostaną
pozostawione bez rozpoznania.

Nazwa procedury

przyznanie dodatku dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wymagane dokumenty 

 1. wniosek o przyznanie dodatku, 
 2. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Termin i sposób załatwienia 

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.  

Miejsce złożenia wniosku 

osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń 
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 


za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń 
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 


w formie elektronicznej, za pośrednictwem:
Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do podmiotu publicznego

Jako adresata pisma należy wskazać Gdańskie Centrum Świadczeń, a nie Urząd Miejski w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna 

Gdańskie Centrum Świadczeń 
ul. Kartuska 32/34 
80-104 Gdańsk 

Podstawa prawna 

 1. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Inne informacje 

 1. Dodatek ma na celu wsparcie dużej grupy gospodarstw domowych, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających z wzrostu cen na rynku energii, poprzez zapewnienie im dodatkowych środków na zakup opału. 
 2. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest: 
 • kocioł na paliwo stałe 
 • kominek 
 • koza 
 • ogrzewacz powietrza 
 • trzon kuchenny 
 • piecokuchnia 
 • piec kaflowy na paliwo stałe 

- zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy.
 1. Wysokość dodatku wynosi:
 • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
 1. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB). 
 2. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 3. W sytuacji gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, na dany adres zostanie przyznany tylko jeden dodatek. W takim przypadku, kiedy wpłynie kilka wniosków z jednego adresu, dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który pierwszy złoży wniosek. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.
 4. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, możliwe jest przyznanie dodatku dla każdego z gospodarstw domowych zamieszkujacych w odrębnym lokalu. Przyznanie następuje w drodze decyzji administracyjnej po uprzedniej weryfikacji zamieszkiwania gospodarstw domowych w odrędnych lokalach w drodze wywiadu środowiskowego.
 5. Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpoznania. 
 6. Wniosek składa się w Gdańskim Centrum Świadczeń. 
 7. Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. 
 8. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku przesyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu bezpośrednio w Gdańskim Centrum Świadczeń. Odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymaga wydania decyzji. 
 9. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się  o dodatek zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

Świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Z dodatku nie mogą skorzystać również gospodarstwa, które otrzymały dodatek węglowy.

 

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych 

Brak 

Metadane

Data publikacji : 21.09.2022
Data modyfikacji : 27.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony