Gdańskie Centrum Świadczeń

Bon energetyczny

Wnioski będzie można składać dopiero od 1 sierpnia br. 

Nazwa procedury

przyznanie bonu energetycznego

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyznanie świadczenia „bon energetyczny”,
 2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
 •  oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 1. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

 1. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
 2.  umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy -  60 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku.

Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został wskazany, informację będzie można odebrać osobiście w organie rozpatrującym wniosek. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Wypłata świadczenia

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo.

Miejsce złożenia wniosku

osobiście
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34


za pośrednictwem poczty
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk


w formie elektronicznej
za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do urzędu

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego,
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,

Inne informacje

 1. Celem bonu energetycznego jest zniwelowanie skutków wzrostu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego.
 2. Bon przysługuje za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i wypłacany jest jednorazowo.
 3. Termin składania wniosku: od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.
  Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpoznania.
 4. W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym, wniosek o wypłatę bonu energetycznego złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek.
 5. Bon energetyczny przysługuje gospodarstwom:
 • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2500 zł 
 • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1700 zł.
 1. Wysokość bonu energetycznego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.
 • gospodarstwo jednoosobowe – 300 zł/600 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 400 zł/800 zł*
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 500 zł/1000 zł*
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 600 zł/1200 zł*

  *Wyższa kwota dotyczy gospodarstw, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną – wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu, dla źródeł zgłaszanych po raz pierwszy.
 1. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą bonu a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. W przypadku, gdy wysokość bonu jest niższa niż 20 zł, bon nie przysługuje.
 2. Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu.
 3. Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Decyzję administracyjną wydaje się jedynie w przypadku:
  1) odmowy przyznania bonu energetycznego;
  2) korekty lub odmowy korekty wysokości przyznanego bonu energetycznego;
  3) uchylenia lub zmiany prawa do bonu energetycznego;
  4) rozstrzygnięcie w sprawie zwrotu bonu energetycznego przyznanego albo pobranego nienależnie lub w nieprawidłowo ustalonej wysokości.

 4. Przy ustalaniu prawa do bonu energetycznego brany jest pod uwagę dochód członków gospodarstwa domowego osiągnięty w 2023 r.
 5. Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych i uwzględnia:
 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,
  art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

w przypadku ustalania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia każdego rok 

 • dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,


W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 1. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych dokumentów, osoba ubiegającą się  o bon energetyczny zostanie wezwana do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych

Brak

Bon_Energetyczny.mp4

Metadane

Data publikacji : 22.05.2024
Data modyfikacji : 03.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Tynkowska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Tynkowska

Opcje strony

do góry