Gdańskie Centrum Świadczeń

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor w Dziale Organizacyjnym

Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń na podstawie art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 r., poz. 530) ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektor w Dziale Organizacyjnym.

Od kandydatów/tek przystępujących do naboru oczekujemy:

 • posiadania obywatelstwa polskiego,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenia:

na stanowisko podinspektora:

 • średnie - wymagany jest co najmniej 3-letni, udokumentowany staż pracy,
 • wyższe - staż pracy nie jest wymagany
 • umiejętności stosowania przepisów prawa niezbędnych do realizacji powierzonych zadań:
 • przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją,
 • rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • kodeksu postępowania administracyjnego – w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań.
 • znajomości podstawowych zasad obiegu spraw, dla których ustalono, że czynności kancelaryjne oraz ich dokumentowanie wykonuje się w systemie EZD, w tym archiwizacji tych spraw,
 • dobrej znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • skrupulatności, dokładności, rzetelności, odpowiedzialności oraz systematyczności,
 • odporności na znużenie spowodowane wykonywaniem powtarzalnych czynności,
 • stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość systemy EZD PUW,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra organizacja własnego stanowiska pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizacja zadań związanych z wysyłką korespondencji, w tym nadawanie korespondencji przygotowanej przez komórki organizacyjne Centrum oraz weryfikowanie poprawności przygotowania korespondencji do wysyłki,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz w zakresie odpowiedniego jej przygotowania do przekazania do składnicy akt – również spraw, dla których ustalono, że czynności kancelaryjne oraz ich dokumentowanie wykonuje się w systemie EZD, w tym archiwizacji tych spraw,
 • przejmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do składnicy akt na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,
 • przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji,
 • udostępnianie dokumentacji,
 • udział w brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej,
 • wykonywanie prac związanych z przekazywaniem dokumentacji, w tym m. in. pakowanie kartonów do zbiorczych pudeł oraz tworzenie zestawień przekazywanej dokumentacji,
 • umiejętne stosowanie przepisów prawa, niezbędnych do realizacji powierzonych zadań,
 • kompleksowa obsługa oprogramowania informatycznego niezbędnego do realizacji zadań,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie powierzonych zadań objętych zakresem czynności,
 • opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

 • aktualne CV (z adresem e-mail - jeśli kandydat/kandydatka posiada lub numerem telefonu),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów, itp.),
 • kserokopie dokumentów poświadczających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy, itp.),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • dokumenty potwierdzające staż pracy muszą jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca za granicą,
 • wypełnione i podpisane oświadczenie - zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie: www.bip.gcs.gda.pl,
 • podpisana klauzula informacyjna przeznaczona dla kandydatów do pracy w Gdańskim Centrum Świadczeń P-37/K-10 – klauzula znajduje się na stronie: www.bip.gcs.gda.pl

Wszystkie oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku zatrudnienia konieczne będzie skierowanie „zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w terminie do 24.06.2024 r.  - wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej kopercie:

 • w Kancelarii Gdańskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kartuskiej 32/34,

czynnej: pon/wt/czw/pt od godz. 7:30 do godz. 15:00, środy do godz. 17:00

lub

 • korespondencyjnie na adres:

Gdańskie Centrum Świadczeń

ul. Kartuska 32/34

80-104 Gdańsk

Kopertę należy opatrzyć dopiskiem:

” Nabór na stanowisko podinspektor w DO”

Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów pod wskazany adres.

Aplikacje, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów lub zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.

Informacje dodatkowe:

 • w przypadku dużej liczby ofert, przewiduje się etap pisemnego testu z wiedzy merytorycznej,
 • pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, w przypadku konieczności praca zmianowa, nadgodziny/pracownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • miejsce pracy: Gdańsk ul. Kartuska 32/34,
 • czas pracy: praca jest wykonywana od poniedziałku do piątku:

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30-15:00

środa 7:30-17:00

czwartek 7:30-15:00

piątek 7:30-15:00

 • oferowane wynagrodzenie - w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminem wynagradzania pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne - zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 • przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2024 r.

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,
 • spełnią wszystkie niezbędne wymagania.

Rekrutacja odbędzie się w siedzibie Gdańskiego Centrum Świadczeń.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdańskim Centrum Świadczeń przekroczył 6%.

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione na stronie www.bip.gcs.gda.pl i na tablicy ogłoszeń w Gdańskim Centrum Świadczeń ul. Kartuskiej 32/34.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Metadane

Data publikacji : 10.06.2024
Data modyfikacji : 24.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Serkowska Zespół Kadr i Płac
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Kulewicz

Opcje strony

do góry