Gdańskie Centrum Świadczeń

Plan działania

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
Zakres działalności Realizujący zadania Sposób realizacji Termin realizacji
Powołanie Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń Wydanie Zarządzenia przez Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń. IX.2020 r.
Szkolenie z zakresu dostępności w Urzędzie. Koordynator, Zespół ds. dostępności Kurs: Koordynator ds. dostępności w urzędzie - 15,16,27,28.10.2020 r. X.2020 r.
Przeprowadzenie analizy (zgromadzenie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osób ze szczególnymi potrzebami) wyników Audytu Dostępności w Gminie Miasta Gdańska w 2020 r. Koordynator Zgromadzenie danych w podziale na kwestie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. X.2020 r.
Dokonanie analizy możliwości (zakres minimalnych wymagań) zapewnienia dostępności architektonicznej. Koordynator, Zespół ds. dostępności 

Zgromadzenie danych dot.:
a) zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b) instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, 
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

XI.2020 r.
Dokonanie analizy możliwości (zakres minimalnych wymagań) zapewnienia dostępności cyfrowej. Koordynator, Zespół ds. dostępności  Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. XI.2020 r.
Dokonanie analizy możliwości (zakres minimalnych wymagań) zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej. Koordynator, Zespół ds. dostępności  Zgromadzenie danych dot.:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działania - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami komunikacji z podmiotem publicznych w formie określonej w tym wniosku.
XI.2020 r.
Zapewnienie dostępu alternatywnego. Koordynator, Zespół ds. dostępności Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, lub zapewnienie wsparcia technicznego (w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii), lub wprowadzenie działań, które umożliwią realizację potrzeb ww. osób. XI.2020 r.
Uzyskanie danych do raportu zbiorczego. Koordynator Zebranie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. II.2021 r.
Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Koordynator Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia przez Dyrektora Gdańskiego Centrum Świadczeń. III.2021 r.
Aktualizacja "deklaracji dostępności". Koordynator, Zespół ds. dostępności Zaktualizowanie deklaracji na stronie internetowej do 31.03.2021 r. III.2021 r.
Bieżąca weryfikacja dostępności. Koordynator, Zespół ds. dostępności Samodoskonalenie. na bieżąco

Metadane

Data publikacji : 16.07.2021
Data modyfikacji : 16.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Serkowska Dział Organizacyjny
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Kulewicz Dział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Serkowska

Opcje strony

do góry